استخدام تکنسین آزمایشگاه بتن
شرح موقعیت شغلی

تکنسین آزمایشگاه بتن مجرد آقا مسلط به نمونه گیری درآزمایشگاه بتن

معرفی شرکت

انجام امور مهندسی و عمرانی

ارسال سریع فایل رزومه