معرفی شرکت

شرکت فعال در زمینه طراحی ساخت و تجهیز آزمایشگاه ها

آدرس شرکت

میدان انقلاب - کارگر شمالی