معرفی شرکت

فعال در زمینه مهندسی معکوس و ساخت قطعات

آدرس شرکت

جاده قدیم کرج بعد از میدان شیر خ فتح ۱۱ گلبن چهارم غربی