معرفی شرکت

شرکت فنی مهندسی هوشمند سازان با هدف هوشمندسازی ساختمان از سال 1388 تاکنون مشغول فعالیت بوده و با اجرای بیش از 1360 واحد هوشمند، اکنون با تولید تجهیزات تخصصی خانه هوشمند به فعالیت خود ادامه خواهد داد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.