معرفی شرکت

شركت مهندسي هيرگان انرژي در سال 1382 توسط گروهي از مهندسان و مدیران کارآزموده و متخصص در زمینه طراحي و مهندسی، خدمات خريد، نظارت عالیه و مديريت کارگاهی، نصب، اجرا و راه اندازی پروژه‌هاي نفت‌، گاز، صنايع پالایشگاهی و پتروشيمي‌، خطوط لوله انتقال‌، نيروگاه‌هاي برق و تصفيه خانه‌هاي صنعتي و شهري با خط مشی کلی زیر بنيان گرديد: 1:ارائه خدمات با كيفيت مطلوب و بهينه در زمان بندی مقرر در راستاي تحقق رضايت کارفرمایان، به عنوان پيمانكار EPC. 2:مديريت و هدايت پروژه‌ها در طراحی و مهندسی، خرید، نصب، اجرا و راه اندازی برای انجام خدمات مطابق برنامه و براساس بودجه اوليه. 3:درك و برآورده كردن نيازهاي کارفرمایان و تعهد كامل به اجرای الزامات قانونی و قراردادی. 4:همكاري نزديك، صمیمانه و صادقانه با كارفرمايان و پذيرش مسؤوليت براي كاهش خطرات و استفاده و ايجاد فرصت براي كسب مقاصد تعیین شده در پروژه. 5:استفاده از فناوري هاي نوين و رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي.