استخدام حسابدار

شرح موقعیت شغلی

کلیه کارهای مربوط به حقوق و دستمزد ، بیمه، قراردادها،قوانین مالی و اداری ، مالیات و امور مالی دانشجو

معرفی شرکت

دانشگاه گلرنک زیر نظر گروه صنعتی گلرنگ

ارسال سریع فایل رزومه