معرفی شرکت

شرکت تولیدی در زمینه کارتن سازی واقع در شهرک صنعتی جی.