معرفی شرکت

فعالیت شرکت در خصوص تعمیرات محصولات صوتی و تصویری و تامین قطعات می باشد

شرکت فنی و بازرگانی گلدتکنیک