معرفی شرکت

شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی -شرکت مورد تایید مخابرات جهت فروش سرویس های مخابراتی و انجام پروژه های مخابراتی میباشد


فرصت های شغلی فعال

فرصت شغلی یافت نشد.