معرفی شرکت

فراسنجش لب در حوزه مشاوره و توزیع لوازم آزمایشگاهی ، آموزشی و پزشکی فعالیت دارد