معرفی شرکت

در زمینه دیجیتال مارکتینگ و برندینگ و سامانه های اقتصادی وتجاری فعالیت می نماییم. نیروهای ما در رشته های اقتصاد رایانه ریاضی آمار صنایع مدیریت بازرگانی فعالیت می نمایند . داشتن مهارت فناوری اطلاعات دیجیتال مارکتینگ وبرندینگ زبان و ارتباط بر خط از استاندارد های پایه همکاری با سازمان ما میباشد.

آدرس شرکت

اصفهان -دانشگاه صنعتی ساختمان کریستال