معرفی شرکت

شرکت صنایع غذایی و سردخانه ای واقع در شاهین شهر اصفهان

شهرک صنعتی بزرگ اصفهان ، بلوار امام رضا، خیابان نوآوران ۵ پلاک ۳