استخدام حسابدار

شرح موقعیت شغلی

آشنا به نرم افزار سپیدار

آشنا به زبان انگلیسی یا فرانسه

معرفی شرکت

شرکت تولیدی و معدنی و بازرگانی مواد معدنی

ارسال سریع فایل رزومه