معرفی شرکت

درمانگاه شبانه روزی در منطقه جنت آباد مرکزی خدمات درمانی و پزشکی و پرستاری ارائه میدهد

آدرس شرکت

جنت آباد مرکزی روبروی ۳۵ متری گلستان خیابان اقاقیا درمانگاه الیاد