معرفی شرکت

شرکت تولیدی الکترونیک برتر در حوزه تجهیزات پزشکی فعال می باشد .