استخدام پزشکMMT

شرح موقعیت شغلی

به پزشک با مدرک MMT و پروانه تهران جهت شیفت عصر در خیابان استاد مطهری نیازمندیم.

معرفی شرکت

خیابان استاد مطهری

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.