معرفی شرکت

شرکت فنی و مهندسی داتیس در زمینه سیستم های امنیتی و نظارتی ،اعلام و اطفا حریق ( آتش نشانی) و کلیه سیستم های جریان ضعیف فعایت دارد.