معرفی شرکت

واردات در زمینه آنتی بیوتیک ها،سرم ها، مواد اولیه غذایی،شیمیایی، دارویی و ... ، مکمل های غذایی