معرفی شرکت

شرکت تولیدی و مربوط به سنگ و معادن هست

آدرس شرکت

تهران خیابان شهید بهشتی خیابن پاکستان کوی دوم(هرات) پلاک 1 طبقه همکف