معرفی شرکت

شرکت در زمینه تولید وانادیوم فعالیت می کند .