معرفی شرکت

شرکت بازرگانی بهروز -در زمینه تامین تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق و ابزارالات بطور کل فعالیت دارد.