معرفی شرکت

شرکت بیمه پاسارگاد، به منظور عرضه خدمات بیمه‌ در زمینه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس گردیده است.