معرفی شرکت

تولید کننده نرم‌افزارهای مدیریتی DSS خدمات مشاوره و مدیریت در زمینه‌های: مدیریت عملکرد سازمان و کارکنان برنامه ریزی راهبردی بهره‌وری و کارایی