معرفی شرکت

این شرکت در زمينه واردات تجهیزات بارگیری و لیفتینگ فعالیت میکند

آدرس شرکت

تهران خیابان قزوین خیابان مخصوص بازرگانی پارس بکسل