معرفی شرکت

سالن زیبایی یونیک( خاص) جهت تکمیل کادر خود نیاز به نیروی کار ماهر با سابقه و مشتری در منطقه یک فرمانیه

آدرس شرکت

فرمانیه بلوار اندرزگو