معرفی شرکت

در زمینه بازرگانی و پخش کاشی و سرامیک فعالیت دارد.