معرفی شرکت

سردخانه آریا سام در حوزه واردات موز و صادرات سیب فعالیت دارد.