معرفی شرکت

فعالیت شرکت تولید ملزومات می‌باشد محل شرکت واقع در حکیمیه می باشد.