معرفی شرکت

این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص وبا توجه به اخذ نمایندگی ها متعدد از شرکتهای معتبر اروپایی و آسیایی به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنایع نفت و گاز و صنایع مادر محسوب میشود.