معرفی شرکت

سيستم مديريت الكترونيكی صف " ADAQueue® و " تابلوهای پيام نمای كامپيوتری " به عنوان فاز اول انتخاب و بهينه سازی طرح ها جهت توليد انبوه