استخدام Revit modeler

شرح موقعیت شغلی

مهندس معمار مسلط به فاز دو معماری و زبان انگلیسی

مسلط به مدل سازی اجرایی و تهیه نقشه های اجرایی با نرم افزار رویت

وسایر نرم افزارهای کاربردی

معرفی شرکت

گروه کاری طراحی و بیم در زمینه معماری و شهرسازی

ارسال سریع فایل رزومه