پزشک عمومی


شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی , با مدرک MMTشیفت بعدازظهر , جهت کار در مرکز ترک اعتیاد


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.