کمک بهیارخانم وآقا باحقوق مکفی


شرح موقعیت شغلی

کمک بهیارخانم وآقا باحقوق مکفی , جهت مرکزسالمندان(پاسداران , خ یارمحمدی،بن بست نامدارپ5 )


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.