درمانگاه ترک اعتیاد افسریه


شرح موقعیت شغلی

درمانگاه ترک اعتیاد افسریه , بهیار یا پرستار فقط خانم , نیازمنداست. حقوق وزارت کار+بیمه


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.