مرکز سالمندان


شرح موقعیت شغلی

مرکز سالمندان , به کارشناس پرستاری تمام وقت , از ساعت 30 / 8 الی 16 , به عنوان جانشین مسئول فنی , با حقوق مکفی ترجیحاً خانم , بازنشسته نیازمند استبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.