همکار روانشناس شیفت صبح


شرح موقعیت شغلی

همکار روانشناس شیفت صبح , با مراجع سهم مشاور 90% , ماه اول و ماه دوم 80 %


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.