2نفرمسئول فنیmmt


شرح موقعیت شغلی

2نفرمسئول فنیmmt , تماس 16 - 20هرروزبجزپنجشنبه و , جمعه«ازگل وبلوارفردوس شرق»


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.