مدیراجرایی خانوم اموراداری


شرح موقعیت شغلی

مدیراجرایی خانوم ،اشنابه اموراداری وپرسنلی ،مجرب،مجرد ،روابط عمومی بالا ،اشنابه اداره کردن پرسنل بخصوص بخصوص بانوان شرکت ،اهل اداره کردن جلسات،حضوردرجلسات شرکت وبیرون شرکت،دارای شرایط کارتیمی ،ارسال رزومه دروات ساپ

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید