جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام پرستار


شرح موقعیت شغلی

« بیمارستان آپـادانـا  » سـوپـروایـزر کنترل عفونی، سرپرستار  بخش ویژه ـ پرستار( 10سال سابقه) 86073473


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.